Uchwała Nr L – 471 – 14 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Andrychów programu dla rodzin wielodzietnych pod nazwą: „Andrychowska Rodzina Na Plus”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 4) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się Pogram pn. „Andrychowska Rodzina Na Plus”, mający na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Nr L-471-14
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25.09.2014 r.

Program dla rodzin wielodzietnych pod nazwą „Andrychowska Rodzina Na Plus”

Rodzina jest grupą społeczną o wielkim znaczeniu społeczno-kulturowym, od wieków związaną z istnieniem ludzkiego społeczeństwa i wartości kulturowych, kształtującą tożsamość człowieka. Na rodzinie spoczywa wielka odpowiedzialność za jej członków, kreowanie prawidłowych wzorców, wartości, zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz potrzeb związanych z rozwojem jednostki. Rodzina ma przed sobą wiele możliwości, ale często także wiele utrudnień na drodze swojego funkcjonowania, zwłaszcza gdy jest rodziną wielodzietną. Zdajemy sobie sprawę, że często rodziny wielodzietne stykają się ze szczególnymi trudnościami podyktowanymi zwiększonymi i to znacznie, kosztami ich utrzymania, a nie - jak się powszechnie sądzi - patologią czy bezradnością. Dlatego też Gmina Andrychów postanowiła podjąć działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na jej terenie.

§1

Ilekroć mowa jest o:

 1. programie – należy rozumieć Program dla rodzin wielodzietnych pod nazwą „Andrychowska Rodzina Na Plus”,
 2. rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Andrychów, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. karcie – należy przez to rozumieć Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny posiadającą numer, którego 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy Andrychów [1218013], uprawniającą jej posiadaczy także do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie dla rodzin wielodzietnych pod nazwą „Andrychowska Rodzina Na Plus”, na zasadach określonych w tym Programie.

§2

Program ma na celu:

 1. ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do zasobów kultury, nauki i sportu poprzez wprowadzenie ulg w jednostkach organizacyjnych Gminy Andrychów oraz ulg udzielonych przez inne podmioty i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – będących partnerami programu,
 2. wspieranie funkcji rodzin wielodzietnych oraz umacnianie rodziny,
 3. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

§3

 1. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
  1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
 2. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 3. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
 4. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 1 pkt 2) lit. a)-c), mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
 5. Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletniość, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 6. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

§4

Z ulg, zwolnień i preferencji dostępnych w ramach programu może skorzystać zarówno cała rodzina wielodzietna, jak i poszczególni jej członkowie oddzielnie.

§5

 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez członków rodzin wielodzietnych z ulg, zwolnień i preferencji dostępnych w ramach programu jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
 2. Karta ogólnopolska / duplikat karty wydawany jest wszystkim uprawnionym rodzinom wielodzietnym na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755 z późn. zm.).

§6

 1. Jednostką koordynującą realizację programu jest Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.
 2. Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie przedstawia Radzie Miejskiej w Andrychowie sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok budżetowy w terminie do dnia 31 marca, zawierające informacje dotyczące w szczególności:
  1. liczby wydanych kart,
  2. liczby rodzin wielodzietnych korzystających z programu,
  3. liczby dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych korzystających z programu,
  4. wydatków poniesionych na realizację programu.

§7

 1. Partnerem programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, które włączą się do współpracy w ramach programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg, zwolnień i preferencji w świadczonych przez siebie usługach na rzecz członków rodzin wielodzietnych uprawnionych do korzystania z programu.
 2. Partner przystępuje do programu na podstawie zgłoszenia złożonego do Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (zawierającego: nazwę i adres siedziby partnera, jego numer NIP, opis zakresu prowadzonej działalności, proponowane ulgi i preferencje świadczone w ramach Programu oraz adres miejsca ich świadczenia, jeżeli jest inny niż adres siedziby partnera, osobę do kontaktu wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail) oraz po podpisaniu porozumienia, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia można dokonać również w formie elektronicznej na adres www.rodzina.andrychow.eu. W tym samym trybie następuje aktualizacja oferty partnera.
 3. Zamieszczenie informacji na stronie www.rodzina.andrychow.eu. o honorowaniu Karty przez partnera jest potwierdzeniem dostępności stosowanych przez niego ulg, zwolnień i preferencji dla uprawnionych członków rodzin wielodzietnych.
 4. Informacja o przystąpieniu przez partnera do programu powinna być umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów wykorzystywanych przez partnera do realizacji programu. Wzór informacji określi Burmistrz w drodze zarządzenia.
 5. Partner przystępuje do programu na zasadach suwerenności stron i partnerstwa, po zawarciu stosownego porozumienia z Gminą Andrychów.
 6. Gmina Andrychów nie ponosi odpowiedzialności za ulgi, zwolnienia i preferencje oferowane przez partnera w ramach Programu.

§8

Informacje dotyczące realizacji programu, w tym aktualny katalog ulg, zwolnień i preferencji oraz wykaz partnerów znajdują się i są aktualizowane na stronie www.rodzina.andrychow.eu.

 


Szanowni Państwo,

            Gmina Andrychów wprowadziła lokalny program wspierający rodziny wielodzietne pod nazwą „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Celem programu jest wspieranie rodzin z trójką i więcej dzieci oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin w środowisku lokalnym. Stanowi również część polityki społecznej kraju mającej na celu ochronę tych rodzin, gdyż jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem jest poprawa sytuacji demograficznej kraju. Aby to osiągnąć, należy prowadzić aktywną politykę rodzinną.
Program zakłada realizację powyższych założeń przy udziale instytucji gminnych oraz prywatnych przedsiębiorców.

Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie włączenia się do programu „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Państwa udział będzie polegać na wprowadzeniu zniżek lub innego rodzaju promocyjnej oferty na swoje produkty i usługi.

Zadeklarowanie udziału w programie to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych. Jako oficjalny partner programu Państwa firma wzmocni pozytywny wizerunek firmy, budując przyjazne relacje ze społeczeństwem. Dodatkowo Państwa firma otrzyma certyfikat – Miejsca Przyjaznego Rodzinie. Ponadto informacja o programie wraz z listą partnerów będzie rozpowszechniana w mediach lokalnych, instytucjach użyteczności publicznej, a także przekazywana mieszkańcom Gminy Andrychów w publikacjach dotyczących programu.

Jednocześnie w Gminie Andrychów realizowany jest rządowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych pod nazwą: „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”. Informacje nt. programu dostępne są na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina”.

            Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą prośbę.
Zapraszam do współpracy.

Burmistrz
Tomasz Żak

 


Wersje do pobrania: Uchwała i Program \ Zaproszenie do udziału - Pismo do partnerów